احکـــام نکـاح یا ازدواج ( قسمت اول )

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مى شود، و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم.

عقد دائم: آنست که مدت زناشوئى در آن معین نشود، و زنى را که به این قسم عقد مى کنند دائمه مى گویند، و عقد غیر دائم: آنست که مدت زناشوئى در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنى را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه مى نامند.

احــکام عــقد

مسأله 2371 ـ در زناشوئى چه دائم و چه غیر دائم، باید صیغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد کافى نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد مى خوانند، یا دیگرى را وکیل مى کنند که از طرف آنان بخواند.

مسأله 2372 ـ وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صیغه عقد از طرف دیگرى وکیل شود.

مسأله 2373 ـ زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است نمى توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمى کند، ولى اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده ام کافى است چونکه موجب اطمینان است.

مسأله 2374 ـ اگر زنى کسى را وکیل کند که مثلاً ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معین نکند، آن وکیل مى تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، ولى اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینى را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

 

مسأله 2375 ـ یک نفر مى تواند براى خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف دو نفر وکیل شود، و نیز انسان مى تواند از طرف زن وکیل شود و او را براى خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند، ولى احتیاط مستحب آنست که عقد را دو نفر بخوانند.

دستور خواندن عقد دائم

مسأله 2376 ـ اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: زَوَّجْتُکَ نَفْسى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُوم(یعنى خود را زن تو نمودم به مهرى که معین شده)، ـ پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: قَبِلْتُ التَّزْویج(یعنى قبول کردم ازدواج را) عقد صحیح است، و اگر دیگرى را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: زَوَّجْتُ مُوَکِّلَتى فاطِمَةَ مُوَکِّلَکَ اَحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُوم، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: قَبِلْتُ لِمُوَکِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصِّداق صحیح مى باشد، و واجب نیست لفظى را که مرد مى گوید با لفظى که زن مى گوید مطابق باشد، که اگر زن زوجت، بگوید باید مرد هم قبلت التزویج بگوید، بلکه قَبِلْتُ النِّکاح بگوید صحیح است.

دستور خواندن عقد غیر دائم

مسأله 2377 ـ اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدت، و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: زَوَّجْتُکَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمعلوم، بعد بدون فاصله مرد بگوید: قَبِلتُ صحیح است و اگر دیگرى را وکیل کنند، و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: مَتَّعْتُ مُوَکِّلَتى مُوَکِّلَکَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلوْم، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: قَبِلْتُ لِمُوَکِّلى هکَذا صحیح مى باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید