اینترنت؛ فرهنگ و آینده

قسمت اول.

فرهنگ پذیری

فرهنگ پذیری دلالت بر اخذ ویژگی های مادی و غیر مادی از جامعه و فرهنگ دیگر دارد. به عبارت دیگر «فرهنگ پذیری به آن دگرگونی فرهنگی اطلاق می شود که بر اثر تماس های گسترده و مستقیم میان دو یا چند گروهی رخ می دهد که پیش از این تماس، گروه های مستقلی بودند «(بیتس و پلاگ، 722:1375). فرآیند فرهنگ پذیری تحت تأثیر عوامل مختلفی است. نقطه آغاز و شروع آن با افرادی است که در تماس با جوامع و فرهنگ های غیر خودی (غیر بومی) قرار می گیرند. پس عناصری چون نوع رفتارها و واکنش هایی که از این تماس حاصل می گردند و نیز میزان انعطاف پذیری اجتماعی جامعه و در نهایت توانایی و قابلیت های سیاسی و نظامی یک جامعه از عواملی هستند که بر فرآیند فرهنگ پذیری تأثیر می گذارند.

فرهنگ پذیری را نوعی اقتباس فرهنگی نیز می دانند که معمولاً حاصل تماس های بلند مدت یک فرهنگ با فرهنگ دیگر است. مواردی چون جنگ، استعمار، مبلغان مذهبی، مبادلات و تماس های فرهنگی ساز و کارهایی هستند که موجب شکل گیری فرایند فرهنگ پذیری در قالب اشکال اختیاری، اجباری، با برنامه (هدفمند) و بدون برنامه (غیر تعمدی) صورت می گیرد.

تطابق یا همنوایی عمیق فرد با هنجارها و موازین فرهنگی یک جامعه را فرهنگ پذیری گویند.

 

تهاجم فرهنگی

در قلمرو فرهنگ دو جریان متضاد وجود دارد: یکی تبادل فرهنگی و دیگری تهاجم فرهنگی است. تبادل فرهنگی به برخورد دو فرهنگ که یکی از دیگری بر اساس منطق و برهان متأثر شود گفته می شود و این یک جریان طبیعی و شیوه ای پسندیده است، ولی جریان تهاجم فرهنگی ضد تبادل فرهنگی است و آن این گونه است که فرهنگی، فرهنگ های دیگر را با شیوه ای زورمدارانه، سیاسی، اقتصادی و نظامی مورد تهاجم قرار می دهد تا به مسخ و یا نابودی آن منجر گردد. این شیوه در گذشته وجود داشته و در حال حاضر کشورهای غربی نسبت به سایر فرهنگ ها به ویژه نسبت به فرهنگ اسلامی از آن استفاده می کنند. متأسفانه غربی ها به دلیل این که از تکنولوژی، سرمایه، علم و قدرت نظامی برخوردارند، احساس خود بزرگ بینی و برتری نسبت به سایر ملت ها و فرهنگ ها می کنند، بدین جهت قصد دارند فرهنگ تمام ملت ها را در فرهنگ خود ادغام کنند. از این رو سیاست تهاجم فرهنگی را دنبال می کنند و در این باره به موفقیت هایی نائل شده اند. تهاجم فرهنگی همان امپریالیسم فرهنگی است که در جهان فقط یک فرهنگ باید حاکم باشد و سایر فرهنگ ها تابع و مطیع باشند.     ادامه دارد........

نویسنده: کاظم مزینانی


/ 0 نظر / 18 بازدید