سازمان مردم نهاد طلوع پیوند آسمانی

ثابت و مشخصی را طی خواهد نمود. فراهم آوردن بسترهای خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی مناسب برای دسترسی جوانان به ازدواج پس از بلوغ روانی و اجتماعی آنان، یکی از مهمترین رسالت­ها و وظایف خانواده و جامعه می باشد.

سازمان مردم نهاد طلـوع پـیــونـد آسـمانی در راستای تحقق اصل۱۰ قانون اساسی که بموجب آن خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، آرمانهای سند چشم انداز بیست ساله کشور با تاکید بر برخورداری از سلامت، رفاه، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض، بند ۱۵ سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و  ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر رفع دغدغه ازدواج جوانان و همچنین اصول ۳۹ ،۴۰ ، ۴۱ و ۴۲ منشور تربیتی نسل جوان مبنی بر ضرورت ترغیب نسبت به امر ازدواج و تشکیل خانواده، توجه به حقوق خانواده، الگوی خانواده سالم و تلاش برای حفظ و صیانت بنیان خانواده و مصوبه مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۲ کمیسیون اجتماعی دولت و بدنبال تصویب سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی) ساماندهی امور جوانان (برنامه چهارم) در هفدهمین جلسه شورای عالی جوانان، “برنامه ساماندهی ازدواج جوانان” را ارائه می نماید.

امید است این کمترین مورد قبول حضرت ولی عصر، امام زمان (عج) قرار گیرد.محمد توکلی کیا.رئیس سازمان

نشانی: قم - بلوار نواب - فرهنگسرای جوان استانداری قم

تلفن:   6565070-0251   -    09394236014

/ 0 نظر / 50 بازدید