شعر در وصف ازدواج

کثرت نسل بشر نبود مگر در ازدواج

 فطرت آدم چو بوده از ازل بر ازدواج

 

هر زمانى لذّتى دارد بر ابناء زمان

 لذّتِ عهد جوانى هم بود در ازدواج

 

النکاحُ سنّتى پیغمبر اسلام گفت

تا کند بین مسلمانان مقرّر ازدواج
 
 
نصف دینش حفظگرددمى کندهرکس نکاح

 زین سبّب شد سنّت شرع مطهر ازدواج

 

مرد را بر آبروى و عزت افزاید نکاح

شکر حقّ کن چون تو را گردد میسّرازدواج

 

زین عمل نقش درخشانى بعالم بازماند

کرد با زهراى اطهر چونکه حیدر ازدواج

 

 

منبع: کتاب رهگشاى جوانان

/ 0 نظر / 14 بازدید